Obchodní podmínky » Reklamační řád

Reklamační řád

1. Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je povinen zboží po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Dále je kupující před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na užívání výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

1.1 Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení obuvi (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji výrobce obuvi.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

· jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

· bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě

· prostřednictvím opravy

· přiměřeným snížením kupní ceny

· náhradním dodáním zboží odstoupením od smlouvy

3. Dodatky

Spotřebitel může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se na náš email: marketa.daskov@seznam.cz nebo na mobilní telefon: +420 774 575 327.

 

 

Vážený
zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil naši obuv. Tento Záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem.


Veškerá obuv nabízená v prodejnách splňuje požadavky obvyklé jakosti (dle platných techechnických norem, CSN 795600 – Obuv - Požadavky a metody zkoušení a CSN 795790 – Obuv - Přijatelné odchylky) a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná (dle l zákona č. 102/2001Sb., o obecné bezpečnosti výrobků v aktuálním znění). Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a firmy reklamační řád. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. Je vystaven v každé prodejně. Záruční list spolu s kupním dokladem uschovejte pro případ reklamace. Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálů anebo na nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto záručním listu.


Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží v
prodejně (přes eshop), nejlépe nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit
prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.Při výskytu odstranitelné vady má zákazník právo a firma je povinna, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Firma vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Právo na výměnu nebo na odstoupené od smlouvy má zákazník v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu tří odstranitelných vad najednou.Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové bez vady nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.Výběr obuvi

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám - délka vnitřního
prostoru obuvi - velikost - má být delší než délka chodidla, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat vnitřní strany špičky obuvi (trv. nadměrek). Je třeba si uvědomit, že ne každá bota "padne" na každou nodu. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Nezapomeňte vtít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi. Pouze obuv dovře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání obuvi (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, atd. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je pravidelná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.Účelovost obuvi

Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob
údržby obuvi. Berte, tedy, přímo při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat.Vycházková obuv - je obuv k nošení v exteriéru a interiéru. Vyznačuje se klasickou konstrukcí, bez výraznějších módních prvků.
Obvykle jsou u ní životnost a pohodlnost důležitější než módnost. Je charakteristická velkou pestrostí střihů. Pro uzavřené střihy vycházkové obuvi je nejnižší možná teplota použitelností -5°C. Vycházková flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).Zimní obuv - je obuv určená k nošení v exteriérech v zimním období. Vyznačuje se vyšší úrovní tepelně izolačních vlastností, často teplou vlasovou podšívkou a mohutnější podešví, zpravidla s protiskluzným dezénem. Zimní flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).Společenská obuv - je obuv pro krátkodobé nošení v interiéru při různých společenských příležitostech. Jedná se většinou o celousňovou obuv klasických střihů (polobotkovou nebo lodičkovou) s usňovou podešví. Tato obuv je velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch, a proto ji nedoporučujeme používat v exteriérech.Módní obuv - je obuv určená pro krátkodobé nošení. Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, navržena a vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách a prvořadá je u ní módnost, nikoliv životnost. Zpravidla se vyznačuje aktuálními módními prvky, které také určují její přibližnou životnost. Tato obuv není určena pro každodenní, časté používání. Pokud se rozhodnete používat tuto obuv pravidelně, je nutno
věnovat maximální pozornost stavu spodkových dílců a celkovému ošetřování a údržbě.Vysoce módní obuv - je obuv určená pro krátkodobé a občasné nošení v nenáročných podmínkách. Materiály a typ konstrukce jsou
vybírány s vysokým důrazem na poslední módní trendy, vše je podřízeno vzhledu a estetické hodnotě (např. extrémně prodloužené špičky, podsazené podešve, vrchový materiál protažený až do spodkové části). Použití nestandardních materiálů a konstrukcí způsobuje rychlé opotřebení takové obuvi. Životnost obuvi je omezená, může být i výrazně kratší než poskytovaná záruční doba. Tato obuv je určena především do suchého prostředí a je nutno předcházet jejímu ušpinění a jiným negativním vlivům. Na konstrukci a  materiály jsou
kladeny minimální technické požadavky. Tato obuv není v žádném případě určená pro každodenní, časté používání.Rekreační obuv - je obuv k nošení ve volném čase při různých rekreačně-vycházkových příležitostech.

Její konstrukce je přizpůsobena k použití v exteriéru, i v mírném, upraveném přírodním terénu. Tato obuv není určená k provozování sportovních aktivit.Sportovní obuv - je obuv pro provozování různých sportovních aktivit. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, proto je nutné ji pouze k tomuto sportu používat.Domácí obuv - lehká, textilní obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v místnostech. Domácí obuv s textilním spodkem (podešví) je především určena k udržení nohy v teple - není určená k běžnému nošení. Při běžném nošení může dojít k poškození spodku této obuvi.Dětská obuv - je obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky. Tyto nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se
vyvíjí a roste:

vyberte obuv, která dobře padne do délky i do šířky, nezapomeňte na nadměrek 10-15 mm

dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně tuhý opatek

upřednostňujte kotníčkový střih šněrovací nebo s páskem na suchý zip

dětská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelně velikost nohy a nošené obuvi

nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případné nedodržení základních zásad může
mít za následek poškození nohy dítěte mnohdy na celý život

vzhledem ke způsobu užívání dětské obuvi (charakter dětské chůze) je tato obuv ve větší míře vystavena
mechanickému poškození - okopání, odření. Tato případná mechanická poškození nemohou být důvodem k reklamaci.

Veškerá dětská obuv prodávaná v prodejnách je zdravotně nezávadná. Zdravotní nezávadnost je posuzována podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.Výrobní způsob


Další hledisko výrazně ovlivňující funkci a údržbu obuvi je výrobní způsob, trz. způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

Obuv lepená - nejčastěji používaná technologie, kdy je spodek obuvi ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být
negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuvi. Opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi. Při neopatrné chůzi může dojít k mechanickému uvolnění lepeného spoje (ukopnutí).Obuv flexiblová - obuv vyrobená tímto způsobem je velmi pohodlná, lehká, ohebná (flexibilní) s efektním prošívaným okrajem.
Zvýšená ohebnost je daná skutečností, že svršek obuvi je přišíván přímo ke spodkové součásti, bez nutnosti použití napínací stélky. Nevýhodou této obuvi je její omezená vodo nepropustnost, která je dána právě přišitím svršku ke spodku, při kterém je vrchový materiál perforován šitím. Tuto obuv používejte především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení
obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Obuv důkladně impregnujte anebo krémujte. Zvláště pečlivě ošetřete prošívaný okraj obuvi včetně řezu materiálů - tuto část obuvi důkladně naimpregnujte a v případě hladkých usní i nakrémujte.Obuv s přímo tvářeným spodkem - spodek obuvi je ke svršku připevněn lisováním, vstřikováním nebo odléváním, Kvalita spoje i samotného spodku obuvi je dána použitým materiálem a dodržením technologie.

YmNiM